Hur fungerar KASAM i praktiken?

En faktor som påverkar oss negativt genom att orsaka stress kallas på vetenskapligt språk för en stressor. Antonovsky identifierade tre typer av stressorer, utifrån under hur lång tid de påverkar människor.

Den första gruppen av stressorer är de kroniska stressorerna. Precis som kroniska sjukdomar är kroniska stressorer faktorer som påverkar en individ under en mycket lång tid. Hit hör bl.a. fattigdom och posttraumatisk stress, som kan drabba den som varit med om en traumatisk händelse. Den grekiske filosofen Epictetus hävdade att fattigdom inte var någon katastrof för en individ: det fanns ju flera gamla tiggare, som hade levt i många år utan att veta vad de skulle äta nästa dag. Det finns också många som upplever frustration över att leva i fattigdom, och som därför inte finner någon mening i tillvaron. Skillnaden mellan dessa båda inställningar kan ofta förklaras med graden av KASAM.

Mindre allvarliga stressorer

Grupp nummer två är de stressorer som är kopplade till en livshändelse. Det går inte att undkomma denna typ av stressorer, till vilka saker som skilsmässor och dödsfall räknas. Inom denna grupp finns händelser som kan utlösa stress hos vissa, och å andra sidan skapa en känsla av lättnad hos andra. Att få barn eller att gå i pension kan vara både härligt och besvärligt, helt och hållet beroende på vem man frågar. Det går oftast att förutse de händelser som räknas in i den här gruppen, men inte alltid. Döden kan till exempel komma plötsligt. Dock är KASAM även här avgörande för hur individer reagerar på händelserna. Det är mer troligt att en person som har en stark KASAM kommer att ta tag i de problem som uppstår än att en person med svag KASAM kommer att göra det. Den senare kanske istället förhåller sig passiv till den nya situation som uppstått, eller förnekar vad som har hänt.

Den tredje gruppen, slutligen, är de stressorer som drabbar oss dagligen. Det är oftast småsaker, som att missa bussen eller drabbas av en krånglande skrivare på jobbet. Var för sig har dessa små förtretliger ingen inverkan på vårt välbefinnande. Men i kombination med låg KASAM hos en individ kan den sammanlagda inverkan som de har vara större än summan av delarna.