Startsida

Vad ger dig en känsla av sammanhang?

Den amerikanskfödde sociologen Aaron Antonovsky var under större delen av sitt liv verksam i Israel. Där studerade han bl.a. hälsotillståndet hos kvinnor som hade överlevt Förintelsen. Han fann att många av dem var vid god hälsa, och utvecklade en teori som försökte förklara hur det kunde förhålla sig på detta sätt. Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.

Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet. Det finns naturligtvis andra faktorer som också påverkar hälsan, som rökning, alkoholkonsumtion och miljögifter, och det var heller inte någonting som Antonovsky förnekade. Men när det gällde den psykiska hälsan, så fanns det skillnader som troligen bara kunde förklaras med hur kvinnorna hade bearbetat sina upplevelser.

Ingen person är enligt Antonovsky någonsin 100 % sjuk eller frisk, utan alla människor befinner sig hela tiden någonstans mellan sjuk och frisk. Graden av friskhet bestäms av KASAM, som i sin tur är uppbyggt av tre delar:

  • Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse.
  • Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga.
  • Meningsfullhet i livet, vilket man upplever om det känns som de utmaningar man möter är värda att engagera sig i.

Det går att mäta graden av KASAM. Höga värden indikerar att en individ har en förmåga att hantera utmaningar av olika typ, och därmed också har en bättre hälsa. De tre delarna ska inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM skapas. Enligt Antonovsky själv var det dock meningsfullheten som var allra viktigast. En person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på i tuffa situationer, även i situationer som det är oklart hur man bör handskas med.